STADGAR för TESSINSÄLLSKAPET antagna på årsmötet den 3 juni 2010.


§ 1 Namn
Föreningens namn är Tessinsällskapet, nedan kallat Sällskapet. Sällskapet bildades 1937 och har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Ändamål
Sällskapet, som är en ideell förening, har till ändamål att stödja och på annat sätt främja Institut Tessin och Institut Suédois i Paris och dess verksamhet för de svensk-franska konst- och kulturförbindelserna. Sällskapet skall på lämpligt sätt underlätta och befrämja studier och forskning beträffande svensk-franska konst- och kulturförbindelser samt studier i franska språket och litteraturen.

§ 3 Medlemskap
Envar som är intresserad av Sällskapets ändamål såsom det angives ovan i § 2, har rätt att bli årligt betalande eller ständig medlem i Sällskapet. Ansökan om medlemskap skall ställas till Sällskapets styrelse, som beslutar om medlemsskap.

§ 4 Hedersledamöter
På förslag av styrelsen kan Sällskapet till hedersledamot välja person, som inlagt synnerligen stor förtjänst om sällskapet och dess syften eller av andra skäl kan befinnas lämplig hedras på detta sätt. Val av hedersledamot sker på årsmöte. Hedersledamot äger rösträtt enligt § 11 men erlägger ingen årsavgift enligt § 13.

§ 5 Uteslutning av medlem
Styrelsen äger rätt att ur Sällskapet utesluta medlem, som under de senaste två åren ej erlagt stadgeenlig årsavgift, eller verkar till men för sällskapet.

§ 6 Utträde ur Sällskapet
Önskar medlem utträda ur Sällskapet, skall vederbörande skriftligen meddela styrelsen detta. Sker begäran om utträde senast den 31 december, är medlem ej betalningsskyldig för medlemsavgift för kommande kalenderår.

§ 7 Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm. Styrelsen utgöres av minst sju och högst femton ledamöter inklusive ordföranden.
Sällskapets ordförande och övriga styrelseledamöter väljs vid ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster gäller den av sammanträdets ordförande biträdda meningen. Styrelsen äger uppdraga åt en eller flera personer inom styrelsen att teckna Sällskapets firma.
Kallelse till styrelsesammanträde jämte föredragningslista skall utsändas senast åtta dagar före sammanträdet.

§ 8 Årsmöte
Sällskapets ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Extra årsmöte skall hållas då styrelsen så finner lämpligt eller minst tio enligt § 11 röstberättigade medlemmar skriftligen hos styrelsen begärt detta. I det senare fallet skall extra årsmöte hållas inom trettio dagar sedan skrivelsen härom inkom till styrelsen. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte jämte föredragningslista skall utsändas skriftligen senast tio dagar före mötet.

§ 9 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas:
1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av sekreterare vid mötet.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om mötet behörigen utlysts.
5. Föredragande av styrelsens årsberättelse.
6. Föredragande av revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut med anledning av föregående räkenskapsårs resultat.
9. Fastställande av årsavgiftens storlek avseende nästkommande kalenderår.
10. Av styrelsen eller av Sällskapets medlemmar väckta förslag.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelsens ordförande.
13. Val av övriga styrelseledamöter.
14. Val av två ordinarie revisorer.
15. Val av två revisorssuppleanter.
16. Utseende av valnämnd.

§ 10 Ärenden vid extra årsmöte
Vid extra årsmöte skall endast behandlas det eller de ärenden, som föranlett det extra årsmötet och som angivits i kallelsen.

§ 11 Röstning och beslut vid årsmöte
Vid årsmöte är följande röstberättigade: Hedersledamöter, ständiga medlemmar, årligt betalande medlemmar som betalat årsavgiften för senast föregående kalenderår. Röstning får ske medelst skriftlig fullmakt. Ingen får dock rösta för
mer än fem fullmakter. Varje röstberättigad har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om intet annat föreskrives i dessa stadgar. Alla frågor avgörs genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika antal röster gäller vid öppen omröstning den av mötets ordförande biträdda meningen. Vid sluten omröstning avgör däremot lotten vid lika antal röster.

§12 Räkenskaper och revision
För granskning av Sällskapets räkenskaper och styrelsens förvaltning utser årsmötet två ordinarie revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad revisor, och två revisorssuppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. En av revisorssuppleanterna skall ävenledes vara auktoriserad revisor. Sällskapets räkenskaper, som avslutats per den 31 december jämte av styrelsen avgiven årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast den l mars och revisorerna skall till styrelsen senast den l april avlämna berättelse över sin granskning.

§ 13 Avgifter
Medlem skall erlägga den årsavgift, som fastställes av årsmötet. Maka eller make till medlem må mot erläggande av halv avgift bli årlig medlem.
Medlemmar, som föregående kalenderår ej fyllt 30 år betalar likaledes halv avgift.
Museimän, konstnärer, konsthistoriker samt andra forskare inom de ämnen, som faller inom ramen för Sällskapets verksamhet, äger genom erläggande av halv avgift likaledes bli årliga medlemmar. Ständig medlem betalar en engångsavgift, som utgör tjugo gånger den fastställda årsavgiften.
Hedersledamöter och ständiga medlemmar erlägger ingen årsavgift.

§ 14 Valnämnd
Valnämnd, som utses vid ordinarie årsmöte, har till uppgift att upprätta förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter, som skall väljas vid nästkommande ordinarie årsmöte. Valnämnden skall bestå av tre av sällskapets medlemmar som är röstberättigade enligt § 11, därav en styrelseledamot som tillika skall vara ordförande i valnämnden. Valnämnden skall överlämna sitt förslag till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.

§ 15 Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar skall beslutas vid ordinarie årsmöte. Förslag härtill skall angivas i kallelsen till årsmötet och minst två tredjedelar av antalet röstande, som är röstberättigade enligt § 11, måste biträda förslaget för att ändring skall godtagas.

§ 16 Sällskapets upplösning
Sällskapets upplösning sker för att vara giltig enligt beslut av två på varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte. Beslut skall på det sist avhållna mötet ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
Upplöses Sällskapet, överlämnas dess ekonomiska tillgångar till Marseillefonden, vars förvaltning övertages av den Kammarkollegiet utser. Sällskapets lösöre överlämnas till Nationalmuseum som förvaltare av Institut Tessin.