Tessinsällskapet startade som en stöd- och vänförening till Institut Tessin i Paris, det första utländska kulturinstitutet i staden. Det stiftades 1933 på privat initiativ av den unge konsthistorikern Gunnar W. Lundberg och hans hustru Monne. För att garantera Institutets fortlevnad bildade 1937 några vid den tiden välkända och välbärgade konst- och kulturintresserade personer i Stockholm Tessinsällskapet, som med full äganderätt och ekonomiskt ansvar övertog Institutets samlingar. Denna symbios mellan Institutet och Sällskapet skulle bestå ända till 1963, då Institut Tessin överlämnades till svenska staten. Sällskapet bidrog med stora donationer och Institutet kunde härigenom tillföras såväl värdefulla nyförvärv som utrustning till lokalerna.
På 1950-talet utökades verksamheten. Genom fondmedel från olika håll kunde Sällskapet inleda och successivt vidga sin roll som stipendieutdelare till främst studenter och yngre akademiker för studier i Frankrike. Avgörande blev tillkomsten av Marseillefonden 1957, som därefter årligen gett många svenska ungdomar möjlighet till en fördjupad kontakt med den franska kulturen.

En uppmärksammad insats från Sällskapets sida utgjorde donationen till Kungl. Biblioteket av greve Carl Gustaf Tessins berömda Åkerödagbok. Tack vare anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kunde Konungen vid årsmötet på Slottet år 1960 å Sällskapets vägnar överlämna de intressanta dagboksvolymerna till riksbibliotekarien. Vid samma tillfälle överlämnades som gåva André Joseph Aveds utomordentliga porträtt av dagbokens upphovsman till Nationalmuseum.

Svenska staten övertog 1963 ansvaret för Institut Tessin och dess samlingar överflyttades 1970 till Hôtel de Marle i Maraiskvarteren, svenska statens Institut Suédois. Samlingarna administreras idag av Nationalmuseum.

Tessinsällskapets uppgift som stödförening för Parisinstitutet upphörde härigenom, men intresse visade sig föreligga för en förnyelse av sällskapet med särskild tyngdpunkt lagd på förbindelserna mellan svensk och fransk kultur.

Genom aktiviteter av olika slag och tack vare nyrekrytering av medlemmar kom Tessinsällskapet under 1980-talet att uppleva en renässans. Genom omsorgsfull skötsel av Marseillefondens medel har Sällskapet kunnat öka sin stipendieverksamhet. För att hedra makarna Lundberg inrättade Sällskapet i samband med 50-årsjubileet 1987 ett särskilt hedersstipendium. Detta har hittills tilldelats professor Gunnar von Proschwitz, Malou Höjer samt professor Jean-François Battail.


För att markera betydelsen av greve Carl Gustaf Tessins kulturgärning publicerade Tessinsällskapet år 1995, till hans 300-årsdag, en rikt illustrerad jubileumsbok. Verksamheten fortsätter med ett antal årliga kulturella evenemang och vår- och höstexkursioner till miljöer oftast inom räckhåll för en dagsutflykt från Stockholm.

Bland längre resor kan nämnas de till Skåne 1999 och 2022, till Finland 2006 och 2019, samt till Baltikum 2018. År 2002 uppmärksammades Nicodemus Tessin d.y. med symposium på Nationalmuseum och med olika publikationer. Sällskapets evenemang det året anknöt till familjen Tessins gärningar.

År 2009 arbetade styrelsen med att förverkliga sällskapets hemsida. År 2010 ägnades Tessinsällskapets programverksamhet åt ätten Bernadotte med anledning av 200-årsjubileet av Jean-Baptiste Bernadottes ankomst från Frankrike. Och under 2023 uppmärksammades kungens jubileumsår. 


Ordföranden

1937-1953 J.G. Löwgren

1953-1959 Ivar Tengbom

1959-1963 Bengt Petri

1963-1977 Rutger von Essen

1977-1979 Patrik Reutersvärd

1979-2008 Olof Dixelius

2008 ------ Micael Ernstell